ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน

บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป เชียงราย ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพัฒนาการทางด้านเทคโนโยีสารสนเทศ ให้กับโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง จ.เชียงราย