เอกสารสำคัญ/ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารสำคัญ/ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารสำคัญ/ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

หนังสือรับรอง

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

หนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับของบริษัท

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับ ลูกค้า คู่ค้า

กลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18/08/2565

ดาวน์โหลด

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับ ผู้มาติดต่อ บุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18/08/2565

ดาวน์โหลด

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับ ลูกจ้าง ผู้สมัครงาน บุคคลอ้างอิง

กลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับ ผู้ถือหุ้น และตัวแทนบุคคลดังกล่าว

กลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง บุคคลที่อาจเป็นกรรมการ

กลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

กลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18/08/2565

ดาวน์โหลด

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับ การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ

กลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด