บริษัทของเรา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "

บริษัทย่อย ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป ได้โอนกิจการทั้งหมด เข้ากับบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ เพื่อการบริหารงานและสร้างมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียว

โอนกิจการ ปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ เพื่อการบริหารงาน และสร้างมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียว

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 มีการควบรวมกิจการของบริษัทย่อยกลุ่มน้ำยางข้น 7 บริษัท เข้าด้วยกัน และจดทะเบียนภายใต้ชื่อ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด" เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน รวมถึงมาตรฐานการผลิตน้ำยางข้นที่มีคุณภาพดี พร้อมสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ต้นกำเนิด บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด และโรงงานอีกหลายแห่งทั่วประเทศไทย

บริษัท ได้ลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด ชื่อว่า บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด จังหวัดระยอง และร่วมลงทุนกับบริษัท สวนยางวังสมบูรณ์ จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการปลูกต้นยางพารา จังหวัดสระแก้ว

บริษัท ฯ ได้ขยายธุรกิจน้ำยางข้นอย่างต่อเนื่อง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ทะเบียนเลขที่ บมจ.87 และใช้ชื่อว่า "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) " จนถึงปัจจุบัน ภายใต้นโยบายการเติบโตอย่างมั่นคง และจะขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจหลักของบริษัท ฯ เพื่อความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ก้าวสู่บริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "TRUBB" ด้วยแบรนด์สินค้า "THAITEX"

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2528 บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ภายใต้ชื่อ “บริษัท โอเรียนท์รับเบอร์ลาเท็คซ์ จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำยางพาราธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

จุดกำเนิดบริษัทชื่อ "บริษัท โอเรียนท์รับเบอร์ลาเท็คซ์ จำกัด" ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

2019

2017

2005

1995

1993

1985

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มาตรฐานคุณภาพ

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

info@thaitex.com

+66 2033 2333 (Auto)

+66 2033 2391, +66 2033 2392

แบบฟอร์มติดต่อ