จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณทางธุรกิจ        
       
        บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่พนักงานผู้บริหาร และคณะกรรมการได้ถือปฏิบัติ โดยการปฏิบัติอยู่ภายใต้ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทได้มีการสื่อสารและประกาศแจ้งให้พนักงาน และผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  • บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • บริษัทมุ่งเน้นการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
  • บริษัทให้ความเคารพการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  • บริษัทดำเนินธุรกิจโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ
  • บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าส่วนตน
2. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  • บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
  • บริษัทพิจารณาการจัดสรรเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
  • บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีนโยบายการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา มีการบริหารคุณภาพและพิจารณาราคาที่เป็นธรรม และมีการเก็บรักษาความลับ
  • บริษัทมุ่งเน้นการมีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ให้การสนับสนุน รวมถึงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชน