ใบร้บรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)   
      
 
 

การจัดการน้ำยางอย่างยั่งยืน  
       

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS)   
 

 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์         
 
 

 

 

 

 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)        
          TRUBB ได้รับการรับรองรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) ปี 2566 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
 

อุตสาหกรรมสีเขียว