รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมุทรปราการ  (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
เสาร์ - อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:30 - 17:30 น.
 

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
30-40 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์   
ด้านการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
เคยทำงานกับบริษัทมหาชน อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อื่นๆ    
-
 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. วางแผน บริหารเงินทุนหมุนเวียน / ต้นทุนการเงิน
2. บริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3. ตรวจสอบ ควบคุมการชำระหนี้ในและต่างประเทศ
4. ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน/กระแสเงินสด เพื่อนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้

Contract : 08-9896-0683, 08-1731-4379
E-mail : [email protected]

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
หนองใหญ่, ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
20-35 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
-
อื่น ๆ
1. สามารถทำงานเป็นกะได้
 
2. ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน
 
3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำทิ้ง ตลอดจนรักษาสภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำใช้ในโรงงานให้อยู่ในมาตรฐาน
2. ควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำทิ้ง โดยตรวจสอบระบบและติดตามผลการปฏิบัติงานการวิเคราะห์น้ำเพื่อปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง PM
3. เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำทิ้ง จัดทำสถิติและสรุปรายงานส่งผู้จัดการโรงงาน
4. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง การใช้ไฟฟ้า ส่งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีละ 2 ครั้ง
5. ควบคุมปริมาณและคุณภาพน้ำทิ้ง ที่ต้องระบายออกให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งดูแลปริมาณแลคุณภาพนำใช้ในโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Contract : 089-896-0683, 081-731-4379
E-mail : [email protected]

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
หนองใหญ่, ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
25-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช. ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
อื่น ๆ
-

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
2. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงานตามแผน PM
3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงงานตามแผนประจำวัน. ประจำเดือน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Contract : 08-9896-0683, 08-1731-4379
E-mail : [email protected]

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ปลวกแดง,ระยอง
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
 

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
20-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์
ประสบการณ์   
มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Inverter และ PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อื่น ๆ
1. ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี
 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าในโรงงาน
2. ซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงานตามแผน PM.
3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงงานตามแผนประจำวัน/ประจำเดือน
4. ปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Contract : 089-896-0683,081-731-4379
E-mail : thai[email protected]  

 

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
22-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช.ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม / ช่างอุตสาหกรรม / เครื่องกล / ช่างยนต์
ประสบการณ์   
มีประสบการณ์ด้านช่าง / หัวหน้างาน (ถ้ามี)
อื่น ๆ
-

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ควบคุม ติดตาม กระบวนการผลิตน้ำยางข้น, ยางสกิม ให้บรรลุตามแผนการผลิต
2. ตรวจสอบและติดตามความพร้อมของเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต 
3. มอบหมายงาน ควบคุมงาน และติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานผลิต

Contract : (077) 355-339, (086) 475-7837
E-mail :  [email protected]

2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...