รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ชลบุรี 
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
1.ดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำทิ้ง ตลอดจนรักษาสภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำใช้ในโรงงานให้อยู่ในมาตรฐาน
2.ควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำทิ้ง โดยตรวจสอบระบบและติดตามผลการปฏิบัติงานการวิเคราะห์น้ำเพื่อปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3.เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำทิ้ง จัดทำสถิติและสรุปรายงานส่งผู้จัดการโรงงาน
4.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง การใช้ไฟฟ้า ส่งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีละ 2 ครั้ง
5.ควบคุมปริมาณและคุณภาพน้ำทิ้ง ที่ต้องระบายออกให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งดูแลปริมาณแลคุณภาพนำ้ใช้ในโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
20-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์   
-
อื่น ๆ
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ทำงานเข้ากะได้
  2. มีความซื้่อสัตย์ อดทน ขยัน

Contract : 089-896-0683, 081-731-4379
E-mail : thaitex_272@trustmail.jobthai.com

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
หนองใหญ่ ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
25-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช. ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
อื่น ๆ
-

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
2. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงานตามแผน PM
3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงงานตามแผนประจำวัน. ประจำเดือน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Contract : 089-896-0683,081-731-4379
E-mail : thaitex_271@trustmail.jobthai.com

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
1.ดูแลและซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าในโรงงาน
2.ซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงานตามแผน PM.
3.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงงานตามแผนประจำวัน/ประจำเดือน
4.ปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
20-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์
ประสบการณ์   
-
อื่น ๆ
มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Inverterc และ PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2.สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ดี


Contract : 088-526-1616, 081-708-2335, 089-249-8515
E-mail : thaitex_09@trustmail.jobthai.com


 

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ติดตาม กระบวนการผลิตน้ำยางข้น, ยางสกิม ให้บรรลุตามแผนการผลิต
2. ตรวจสอบและติดตามความพร้อมของเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต 
3. มอบหมายงาน ควบคุมงาน และติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานผลิต
 

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
22-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช.ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม / ช่างอุตสาหกรรม / เครื่องกล / ช่างยนต์
ประสบการณ์   
มีประสบการณ์ด้านช่าง / หัวหน้างาน (ถ้ามี)
อื่น ๆ

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 

       

Contract : (077) 355-339, (086) 475-7837
E-mail :  thaitex_207@trustmail.jobthai.com

 
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...