รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมุทรปราการ  (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
เสาร์ - อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:30 - 17:30 น.
ความรับผิดชอบ
1. พัฒนาโปรแกรม เพื่อสนับสนุนทางธุรกิจ
2. พัฒนาโปรแกรมร่วมกับระบบ ERP (ACCPAC)

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
0-2 ปี
อื่น ๆ
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. ประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript, PHP, ASP.NET  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. สามารถเขียนรายงานด้วย Crystal Report ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้เรื่อง SQL Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. เคยเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมุทรปราการ  (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
เสาร์ - อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:30 - 17:30 น.
ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร,สถาบันการเงิน และนักลงทุน
2. เตรียมการจ่ายเงินให้กับตัวแทนจัดจำหน่ายตามวันที่กำหนด
3. เตรียมการจ่าย Voucher โดยบันทึกลงในระบบบัญชี
4. เตรียมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
5. จัดการเงินสดย่อยของบริษัท และบันทึกลงในระบบบัญชี
6. ประสานงานกับธนาคารในเรื่องทั่วไป เช่น โอนเงินต่างประเทศ สมุดเงินฝาก

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
22-30 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการเงิน
ประสบการณ์   
ด้านการเงิน 0-5 ปี
อื่น ๆ
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officer ได้ดี
 2. หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ERP-Accpac ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบงานได้ดี
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชื่อสัตย์

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมุทรปราการ  (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
เสาร์ - อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:30 - 17:30 น.
ความรับผิดชอบ
1. จัดซื้อจัดหาวัตุดิบในการผลิต
2. ติดตามเรื่องวันเวลาการส่งสินค้าจากทาง Supplier เพื่อให้ทันกับความต้องการ

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
22-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
ประสบการณ์   
ด้านจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. สามารถโต้ตอบ E-mail ไดดี
 2. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ จะพิจาราณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
พังงา
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น. 
ความรับผิดชอบ
1. ตรวจเช็คปรับปรุงแก้ไขระบบงานไฟฟ้าเครื่องจักร
2. รับใบแจ้งซ่อมและตรวจเช็คหาสาเหตุและดำเนินการซ่อม
3. ปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงระบบงานตามได้รับมอบหมาย
4. งานซ่อมบำรุงอื่น ไ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
21-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์   
0 ปีขึ้นไป
อื่น ๆ
ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
หาดใหญ่
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
1. ดูแล และติดตามความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
2. ควบคุม ติดตาม กระบวนการผลิต
3. ควบคุมการใช้ทรัพยากรในการผลิต
4. ติดตามคุณภาพงานในกระบวนการผลิต
5. ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
20-39 ปี
ระดับการศึกษา
ปวส.ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม, เครื่องกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์   
0 ปีขึ้นไป
อื่น ๆ
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
 2. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
บ้านบึง ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบริษัท
 

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
20 ปี
ระดับการศึกษา
ปวส. ช่างไฟฟ้า
ประสบการณ์   
1-3 ปีขึ้นไป
อื่น ๆ
สามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบริษัทได้ (ตู้คอลโทรล, ตู้ไฟอินเวอร์เตอร์ และเครื่องปั่นแยกน้ำยาง)

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
บ้านบึง ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำทิ้ง
2. รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
25-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์   
1 ปีขึ้นไป
อื่น ๆ
หากมีประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
บ้านบึง ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสารด้านบุคคลต่างๆ (งานสรรหา, ฝึกอบรม, ค่าจ้างและเงินเดือน)
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน-ภายนอกบริษัท
3. จัดทำเอกสารในระบบต่าง ๆ เกี่ยวกับ ISO, 5ส
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
23 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์   
-
อื่น ๆ
-

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 2. ขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...