นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปย้ายต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการคุกกี้ และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายคุกกี้นี้เป็นครั้งคราว

บริษัทจึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายคุกกี้นี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทโพสต์นโยบายคุกกี้ฉบับปรับปรุงแก้ไขลงในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และคุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ คุกกี้บางประเภทนั้นมีความจำเป็น (Necessary Cookies) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ จะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของท่านโดยอัตโนมัติผ่านการใช้งานคุกกี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรืออื่นๆ

2) ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) พิกเซล (Pixel) และ

3) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ (รวมถึง เนื้อหาที่ท่านเข้าชม สินค้า บริการ เพจ หรือลิงค์ที่ท่านคลิ๊กเพื่อดูหรือดาวน์โหลด ประวัติการค้นหา) วันที่และเวลาที่มีการใช้งานเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์

3. บริษัทใช้งานคุกกี้อย่างไร

บริษัทมีการใช้งานคุกกี้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้) ตามประเภทและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ของบริษัทไม่อาจทำงานได้หากปราศจากคุกกี้ดังกล่าว บริษัทใช้งานคุกกี้ประเภทนี้เพื่อให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน

2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน รวมทั้งเพื่อการประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

3) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถจดจำข้อมูลการใช้งานของท่านและการตั้งค่าต่างๆ ที่ท่านได้กำหนดไว้

4) คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย / การโฆษณา (Targeting / Advertising Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน
โดยทั่วไป บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับการใช้งานคุกกี้ และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ตามข้างต้น

4. บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง

บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ไปยังบุคคล ภายนอกตามด้านล่าง ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

4.1 กลุ่มบริษัท

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ไปยังกลุ่มบริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้

4.2 ผู้ให้บริการของบริษัท

บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาคุกกี้และเว็บไซต์ (2) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (3) ผู้ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารทางการตลาด (4) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) ทั้งนี้ ในการให้บริการต่างๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

5. คุกกี้ของบุคคลภายนอก

คุกกี้บางรายการบนเว็บไซต์ของบริษัทอาจได้รับการบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก หรือบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ไปยังบริษัทภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครือข่ายการวิเคราะห์ข้อมูลและการโฆษณา (เช่น Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel) ตลอดจนลักษณะการทำงานต่าง ๆ (เช่น Live Chat) บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางคุกกี้ด้วย

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ไปยังบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่า บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ และบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม

7. ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งแก่ท่านตามนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นและ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

8. การตั้งค่าคุกกี้

โดยปกติ อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่าว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทได้กำหนดค่าเบื้องต้นให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies) สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ หากท่านสามารถต้องการยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โปรดไปที่ตั้งค่าคุกกี้ อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งานฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้

9. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการมาตร การป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดบริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจาก นี้ บริษัทยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

10. คุกกี้ของบุคคลที่สาม

ในบางกรณี บริษัท ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทด้วยเว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่งในการช่วยให้ บริษัท เข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของ บริษัท อย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของ บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทสามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์ ตั้งค่าคุกกี้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเยี่ยมชมแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของ บริษัท

11. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

      ชื่อ                           : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงาน)

      สถานที่ติดต่อ               : เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7 ตำบลบางแก้ว

                                      อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

      ช่องทางการติดต่อ        : โทรศัพท์ 02 – 033 -  2333

      เว็บไซต์                     : www.thaitex.com

      อีเมล                       : [email protected]

11.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

      สถานที่ติดต่อ             :  เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7 ตำบลบางแก้ว

                                      อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

      ช่องทางการติดต่อ       : โทรศัพท์ 02 – 033 -  2333 ต่อ 407

      อีเมล                       : [email protected]