มิติสิ่งแวดล้อม

มิติสิ่งแวดล้อม 
         
           บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่นับว่ามีปัญหาร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งส่งผลกระทบการดำเนินงานจัดการกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการดำเนินธุรกิบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแนวทางของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

นโยบายการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน …

นโยบายแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการของ FSC (FSC-POL-01- 004)

นโยบายคุณภาพชีวิตที่ดี

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย