การประชุมผู้ถือหุ้น


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567
- การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

อัพเดทล่าสุด : 2024-05-07 09:59:35

ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อัพเดทล่าสุด : 2024-05-07 09:57:50

ดาวน์โหลด
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อัพเดทล่าสุด : 2024-03-08 16:37:13

ดาวน์โหลด
- ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2024-03-08 16:27:45

ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

อัพเดทล่าสุด : 2024-03-08 16:49:48

ดาวน์โหลด
- เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2024-03-08 16:48:45

ดาวน์โหลด
- รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2024-03-08 16:44:00

ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

อัพเดทล่าสุด : 2024-03-08 17:21:53

ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

อัพเดทล่าสุด : 2024-03-08 16:39:03

ดาวน์โหลด
- ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

อัพเดทล่าสุด : 2024-03-11 13:51:06

ดาวน์โหลด
- แผนที่สถานที่ประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2024-03-08 17:00:07

ดาวน์โหลด
- นโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2024-03-20 14:26:37

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

อัพเดทล่าสุด : 2023-05-08 10:06:28

ดาวน์โหลด
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

อัพเดทล่าสุด : 2023-04-26 16:11:54

ดาวน์โหลด
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2566

อัพเดทล่าสุด : 2023-03-14 17:04:08

ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

อัพเดทล่าสุด : 2023-03-14 16:57:51

ดาวน์โหลด
- ข้อบังคับ

อัพเดทล่าสุด : 2023-03-14 16:15:34

ดาวน์โหลด
- เอกสารแสดงตนผู้เข้าร่วมประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2023-03-14 16:13:09

ดาวน์โหลด
- ข้อมูลกรรมการอิสระ

อัพเดทล่าสุด : 2023-03-14 16:10:07

ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะปี 66 แบบ ข

อัพเดทล่าสุด : 2023-03-14 16:07:38

ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะปี 66 แบบ ค

อัพเดทล่าสุด : 2023-03-14 16:04:39

ดาวน์โหลด
- ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

อัพเดทล่าสุด : 2023-03-14 16:01:58

ดาวน์โหลด
- แผนที่

อัพเดทล่าสุด : 2023-03-14 16:02:50

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

อัพเดทล่าสุด : 2022-05-08 13:48:19

ดาวน์โหลด
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

อัพเดทล่าสุด : 2022-04-27 09:31:15

ดาวน์โหลด
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

อัพเดทล่าสุด : 2022-03-22 10:12:43

ดาวน์โหลด
- รายงานวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

อัพเดทล่าสุด : 2022-03-22 09:50:33

ดาวน์โหลด
- ข้อบังคับ

อัพเดทล่าสุด : 2022-03-22 09:46:45

ดาวน์โหลด
- เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2022-03-22 09:46:51

ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

อัพเดทล่าสุด : 2022-03-25 09:30:00

ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

อัพเดทล่าสุด : 2022-04-08 18:03:47

ดาวน์โหลด
- รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

อัพเดทล่าสุด : 2022-03-22 09:47:07

ดาวน์โหลด
- ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

อัพเดทล่าสุด : 2022-03-22 10:27:38

ดาวน์โหลด
- ขันตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ้ ยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM

อัพเดทล่าสุด : 2022-03-22 09:46:22

ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

อัพเดทล่าสุด : 2022-04-08 18:00:30

ดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

อัพเดทล่าสุด : 2021-07-30 13:20:56

ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการลงทะเบียน

อัพเดทล่าสุด : 2021-07-20 11:09:43

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

อัพเดทล่าสุด : 2021-07-15 13:47:18

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

อัพเดทล่าสุด : 2021-05-02 12:00:32

ดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

อัพเดทล่าสุด : 2021-04-21 09:47:01

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อัพเดทล่าสุด : 2021-03-25 17:15:48

ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

อัพเดทล่าสุด : 2021-03-25 17:29:01

ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

อัพเดทล่าสุด : 2021-03-25 17:07:20

ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ หมวด 4 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2021-03-25 16:58:03

ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2021-03-25 16:48:22

ดาวน์โหลด
รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2021-03-25 16:45:58

ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

อัพเดทล่าสุด : 2021-03-26 09:32:57

ดาวน์โหลด
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

อัพเดทล่าสุด : 2021-03-25 16:41:59

ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2021-03-25 16:34:31

ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
- กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ ให้แก่กรรมการและหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

อัพเดทล่าสุด : 2020-11-20 08:02:48

ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

อัพเดทล่าสุด : 2021-01-12 14:21:48

ดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

อัพเดทล่าสุด : 2020-12-30 15:20:10

ดาวน์โหลด
ยกเลิกวาระการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

อัพเดทล่าสุด : 2020-12-23 11:16:20

ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

อัพเดทล่าสุด : 2020-12-22 09:07:03

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อัพเดทล่าสุด : 2020-12-09 10:49:36

ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2563

อัพเดทล่าสุด : 2020-11-30 11:47:37

ดาวน์โหลด
สารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นบริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด

อัพเดทล่าสุด : 2020-11-30 11:08:29

ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2020-11-30 10:51:01

ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2020-11-30 10:43:25

ดาวน์โหลด
รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2020-11-30 10:38:19

ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

อัพเดทล่าสุด : 2020-11-30 10:34:56

ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2020-11-30 10:33:12

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

อัพเดทล่าสุด : 2020-08-10 17:16:01

ดาวน์โหลด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2020-07-30 13:53:24

ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

อัพเดทล่าสุด : 2020-06-29 14:03:40

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อัพเดทล่าสุด : 2020-06-29 14:02:57

ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ หมวด 4 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2020-06-29 14:03:49

ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2020-03-19 15:02:04

ดาวน์โหลด
รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2020-06-29 14:04:35

ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

อัพเดทล่าสุด : 2020-06-29 14:04:48

ดาวน์โหลด
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

อัพเดทล่าสุด : 2020-06-29 14:05:38

ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2020-06-29 14:09:39

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

อัพเดทล่าสุด : 2020-07-30 14:42:07

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 13:10:35

ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ หมวด 4 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2019-04-01 15:00:49

ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 08:36:28

ดาวน์โหลด
รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 08:32:29

ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 08:28:39

ดาวน์โหลด
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 17:11:20

ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 08:27:00

ดาวน์โหลด