การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 08:57:21

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 13:10:35

ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ หมวด 4 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2019-04-01 15:00:49

ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 08:36:28

ดาวน์โหลด
รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 08:32:29

ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 08:28:39

ดาวน์โหลด
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 17:11:20

ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม

อัพเดทล่าสุด : 2019-03-28 08:27:00

ดาวน์โหลด