การใช้สิทธิ TRUBB-W2

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

    

กำหนดการใช้สิทธิของ TRUBB-W2
- แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) (การใช้สิทธิครั้งที่ 6)

อัพเดทล่าสุด : 2023-03-16 13:37:10

ดาวน์โหลด
- ใบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ ครั้งที่ 2

อัพเดทล่าสุด : 2023-03-16 13:35:13

ดาวน์โหลด