การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อัพเดทล่าสุด : 2021-08-10 10:30:48

ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 (TRUBB-W2)

อัพเดทล่าสุด : 2021-08-10 11:19:58

ดาวน์โหลด
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อัพเดทล่าสุด : 2021-08-10 11:20:10

ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจสำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อัพเดทล่าสุด : 2021-08-10 11:15:41

ดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์

อัพเดทล่าสุด : 2021-08-10 11:23:34

ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อัพเดทล่าสุด : 2021-08-10 11:28:26

ดาวน์โหลด