การใช้สิทธิ TRUBB-W2

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

    

กำหนดการใช้สิทธิของ TRUBB-W2
- แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

อัพเดทล่าสุด : 2023-09-14 14:23:56

ดาวน์โหลด
- แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) (การใช้สิทธิครั้งที่ 8)

อัพเดทล่าสุด : 2023-09-14 14:28:45

ดาวน์โหลด