การใช้สิทธิ TRUBB-W2

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

    

กำหนดการใช้สิทธิของ TRUBB-W2
- แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับ เบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) (การใช้สิทธิครั้งแรก)

อัพเดทล่าสุด : 2021-12-24 11:53:50

ดาวน์โหลด
- แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2)

อัพเดทล่าสุด : 2021-12-24 12:08:09

ดาวน์โหลด