- การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2024-05-07 09:44:08

- มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   อัพเดทล่าสุด : 2024-04-25 17:23:47

- ขอเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนล่วงหน้าและขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร

   อัพเดทล่าสุด : 2024-04-11 16:26:45

- การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทและการส่งคำถาม ล่วงหน้า

   อัพเดทล่าสุด : 2024-03-15 13:04:15

- การเพิ่มจำนวนกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ แต่งตั้งกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

   อัพเดทล่าสุด : 2024-03-08 14:53:39

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

   อัพเดทล่าสุด : 2024-02-29 14:04:03

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2024-02-29 14:02:46

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2567 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2024-01-17 08:32:33

- แจ้งการต่อวาระกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการที่ครบวาระ การเปลี่ยนแปลงประธาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มจำนวนกรรมการ และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2023-11-10 16:32:31

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

   อัพเดทล่าสุด : 2023-11-09 13:39:43

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2023-11-09 14:46:02

- กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567 ของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

   อัพเดทล่าสุด : 2023-10-09 13:18:03

- ขอชี้แจงข้อมูล

   อัพเดทล่าสุด : 2023-09-05 17:10:37

- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

   อัพเดทล่าสุด : 2023-08-21 14:08:21

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

   อัพเดทล่าสุด : 2023-08-10 16:37:23

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2023-08-10 16:35:35

- แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TRUBB-W2 (F53-5)

   อัพเดทล่าสุด : 2023-07-12 10:42:05

- แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบวาระ

   อัพเดทล่าสุด : 2023-05-11 14:45:58

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

   อัพเดทล่าสุด : 2023-05-11 14:37:53

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2023-05-11 13:44:11

- การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2023-05-06 20:33:35

- การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทและการส่งคำถาม ล่วงหน้า

   อัพเดทล่าสุด : 2023-03-14 14:24:37

- รับรองงบการเงิน แต่งตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566

   อัพเดทล่าสุด : 2023-02-23 10:55:50

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2023-02-23 10:52:02

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

   อัพเดทล่าสุด : 2023-02-23 10:10:54

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2566 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2023-02-15 14:33:14

- รายงานผลการใช้เงินทุนจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ (Rights Offering)

   อัพเดทล่าสุด : 2023-01-06 10:44:16

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

   อัพเดทล่าสุด : 2022-11-14 12:15:45

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3/2565 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2022-11-14 12:17:33

- แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566

   อัพเดทล่าสุด : 2022-10-20 16:58:50

- แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบวาระ และอนุมัติโครงการการแปลงหนี้เป็นทุน ของ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)

   อัพเดทล่าสุด : 2022-08-17 10:50:01

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

   อัพเดทล่าสุด : 2022-08-13 00:44:47

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2022-08-13 00:41:21

- แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

   อัพเดทล่าสุด : 2022-07-14 17:31:38

- รายงานผลการใช้เงินทุนจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ (Rights Offering)

   อัพเดทล่าสุด : 2022-07-14 17:30:30

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2565 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2022-06-29 09:25:33

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

   อัพเดทล่าสุด : 2022-05-12 14:03:41

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2022-05-12 13:58:33

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2565

   อัพเดทล่าสุด : 2022-05-05 16:38:45

- รับรองงบการเงิน เพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565

   อัพเดทล่าสุด : 2022-02-24 16:14:53

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

   อัพเดทล่าสุด : 2022-02-24 15:37:26

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2022-02-24 15:34:43

- การจัดตั้งบริษัทย่อย

   อัพเดทล่าสุด : 2022-02-08 17:07:43

- แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด

   อัพเดทล่าสุด : 2022-01-13 11:02:12

- รายงานการใช้เงินทุนจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

   อัพเดทล่าสุด : 2022-01-14 09:21:03

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2565 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2022-01-06 17:31:09

- แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

   อัพเดทล่าสุด : 2022-01-06 13:40:46

- แจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) และระยะเวลาการเสนอขายในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ("WFX")

   อัพเดทล่าสุด : 2021-12-08 10:03:32

- แจ้งมติพิจารณาอนุมัติรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right)

   อัพเดทล่าสุด : 2021-11-14 11:47:46

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

   อัพเดทล่าสุด : 2021-11-14 11:45:50

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2021-11-14 11:43:58

- กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565

   อัพเดทล่าสุด : 2021-11-11 08:55:58

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2564 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2021-10-08 10:25:09

- สรุปข้อสนเทศ TRUBB-W2

   อัพเดทล่าสุด : 2021-10-08 10:22:48

- แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5)

   อัพเดทล่าสุด : 2021-10-08 10:19:33

- แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

   อัพเดทล่าสุด : 2021-09-17 17:31:34

- กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

   อัพเดทล่าสุด : 2021-08-26 14:24:22

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

   อัพเดทล่าสุด : 2021-08-12 13:11:31

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2021-08-12 13:02:42

- แจ้งเปิดเผยหนังสือการแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

   อัพเดทล่าสุด : 2021-08-10 13:23:58

- แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

   อัพเดทล่าสุด : 2021-08-02 14:04:36

- การคงสภาพของบริษัทย่อย

   อัพเดทล่าสุด : 2021-07-02 15:53:29

- แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

   อัพเดทล่าสุด : 2021-07-02 16:06:14

- การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออก TRUBB-W2 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การเพิ่มทุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป แผนการนำ WFX เข้าจดทะเบียนใน SET และ EGM 1/2564

   อัพเดทล่าสุด : 2021-06-28 14:28:14

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2564 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2021-05-21 13:25:00

- แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่หมดวาระ

   อัพเดทล่าสุด : 2021-05-17 15:20:36

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด

   อัพเดทล่าสุด : 2021-05-17 15:21:00

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2021-05-17 14:54:03

- รับรองงบการเงิน การงดจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564

   อัพเดทล่าสุด : 2021-03-01 17:15:26

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 ของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

   อัพเดทล่าสุด : 2021-03-01 13:48:01

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2021-03-01 13:44:34

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2564 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2021-01-11 14:07:48

- การจัดตั้งบริษัทย่อย

   อัพเดทล่าสุด : 2021-01-08 17:31:25

- กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564

   อัพเดทล่าสุด : 2020-11-30 13:37:27

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

   อัพเดทล่าสุด : 2020-11-13 14:16:31

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2020-11-13 09:52:55

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2563 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2020-08-21 17:27:02

- สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

   อัพเดทล่าสุด : 2020-08-13 16:27:54

- แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่หมดวาระ

   อัพเดทล่าสุด : 2020-08-13 16:24:55

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(TRUBB)

   อัพเดทล่าสุด : 2020-08-13 16:21:31

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2563 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2020-07-23 13:32:54

- การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

   อัพเดทล่าสุด : 2020-06-25 10:06:01

- การอนุมัติในหลักการการนำหุ้นของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   อัพเดทล่าสุด : 2020-06-05 09:40:50

- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

   อัพเดทล่าสุด : 2020-05-15 09:40:26

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 1 ปี 2563 ของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(TRUBB)

   อัพเดทล่าสุด : 2020-05-15 09:41:38

- สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

   อัพเดทล่าสุด : 2020-05-15 09:35:52

- แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด

   อัพเดทล่าสุด : 2020-05-08 08:21:43

- ยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563, เลื่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด และบริษัทยังคงมีมติงดจ่ายเงินปันผล

   อัพเดทล่าสุด : 2020-04-03 08:54:20

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2563 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2020-03-24 16:29:11

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562 ของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

   อัพเดทล่าสุด : 2020-02-28 13:37:15

- สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

   อัพเดทล่าสุด : 2020-02-28 10:15:02

- รับรองงบการเงิน การงดจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการและกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

   อัพเดทล่าสุด : 2020-04-02 10:09:03

- กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563

   อัพเดทล่าสุด : 2020-01-23 17:32:14

- แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2019-11-13 09:12:52

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

   อัพเดทล่าสุด : 2019-11-13 09:08:55

- สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

   อัพเดทล่าสุด : 2019-11-13 09:05:22

- แจ้งการลาออกจากกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

   อัพเดทล่าสุด : 2019-11-04 17:29:55

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

   อัพเดทล่าสุด : 2019-08-14 10:07:27

- สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

   อัพเดทล่าสุด : 2019-08-14 09:58:11

- ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ, หนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อบังคับบริษัท และอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2019-07-05 13:21:39

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2562 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2019-05-23 09:46:23

- แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก

   อัพเดทล่าสุด : 2019-05-14 17:22:30

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

   อัพเดทล่าสุด : 2019-05-14 17:25:19

- สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

   อัพเดทล่าสุด : 2019-05-14 17:28:07

- แจ้งการลาออกจากกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง

   อัพเดทล่าสุด : 2019-05-14 17:38:45

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

   อัพเดทล่าสุด : 2019-06-17 13:02:18

- แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

   อัพเดทล่าสุด : 2019-04-26 17:18:11

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2562 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2019-04-05 11:12:22

- ชี้แจงข่าวในหนังสือพิมพ์มิติหุ้นออนไลน์

   อัพเดทล่าสุด : 2019-03-21 08:49:39

- การให้สัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกัน

   อัพเดทล่าสุด : 2019-03-13 10:59:21

- แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง

   อัพเดทล่าสุด : 2019-03-01 17:35:01

- รับรองงบการเงิน กำหนดการ AGM ปี 2562 การจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และแก้ไขข้อบังคับ/บริคณห์สนธิ

   อัพเดทล่าสุด : 2019-03-13 10:49:31

- รับรองงบการเงิน กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

   อัพเดทล่าสุด : 2019-02-27 10:02:23

- สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

   อัพเดทล่าสุด : 2019-02-27 10:04:14

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

   อัพเดทล่าสุด : 2019-02-27 09:39:43

- แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2562 ของบริษัท

   อัพเดทล่าสุด : 2019-02-27 10:13:00

- แจ้งการจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกระทรวงพาณิชย์

   อัพเดทล่าสุด : 2018-12-06 09:31:20

- ครบกำหนดระยะเวลาในการคัดค้านการลดทุนจดทะเบียน

   อัพเดทล่าสุด : 2018-12-06 09:29:41

- ครบกำหนดระยะเวลาในการคัดค้านการลดทุนจดทะเบียน

   อัพเดทล่าสุด : 2018-12-04 11:25:35

- สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์

   อัพเดทล่าสุด : 2018-11-29 12:06:34

- แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด

   อัพเดทล่าสุด : 2018-11-29 11:56:11

- สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

   อัพเดทล่าสุด : 2018-11-29 15:25:12

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

   อัพเดทล่าสุด : 2018-11-29 15:26:21

- แต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและแจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

   อัพเดทล่าสุด : 2019-04-02 17:23:14

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

   อัพเดทล่าสุด : 2019-04-02 17:22:59

- สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

   อัพเดทล่าสุด : 2019-04-02 17:27:03

- แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:32:40

- สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:33:07

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2561

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:33:15

- มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:33:26

- เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เรื่องแผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:33:35

- สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:33:44

- รับรองงบการเงิน กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:33:57

- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:34:07

- สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:34:16

- ชี้แจงความคืบหน้าการนำฝาก Silent Period

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:34:30

- การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:34:43

- แจ้งผลการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ("THAITEX") และชี้แจงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

   อัพเดทล่าสุด : 2018-10-08 15:51:08

- ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นตาม SEC News วันที่ 4 มกราคม 2561

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:35:05

- แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:35:15

- แจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

   อัพเดทล่าสุด : 2018-08-06 17:35:27