นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

   บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาขน) (เรียกว่า “THAITEX”) อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ THAITEX (รวมเรียกว่า “บริการ”) เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้  THAITEX สามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น

     นอกเหนือจากนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้  THAITEX จะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ THAITEX ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.thaitex.com/important_documents

1. คุกกี้คืออะไร

    คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือ  แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลสถานะการเข้าใช้บริการในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้บริการที่ท่านชื่นชอบ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของ THAITEX ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2. ประโยชน์ของคุกกี้

    คุกกี้จะบอกให้ THAITEX ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท THAITEX  เพื่อที่  THAITEX  จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งานยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปที่ค่าเริ่มต้นประเภทของคุกกี้ที่  THAITEX ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

3. ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

     3.1 คุกกี้ที่จำเป็น
    คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการให้บริการของ   THAITEX   ช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ   และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชัน
    ต่าง ๆ  บนเว็บไซต์  และ/หรือ แอปพลิเคชันได้อย่างปลอดภัย เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และ
    สถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน                
     3.2 คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ
 3.2.1 คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ ช่วยอำนวยความสะดวก แก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้ THAITEX รู้จัก หรือเข้าใจถึงความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของ THAITEX พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ  THAITEX โดย THAITEX จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้ตรงกับ ความสนใจของท่านให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ เช่น Google Analytics เป็นต้น
 3.2.2 คุกกี้ประเภทการโฆษณา
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและให้  THAITEX และ/หรือบุคคลที่สามใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านมากที่สุดตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ เช่น Google Analytics, Social Media Analytics, Truehits เป็นต้น

4. การตั้งค่าและการปิดการทำงานของคุกกี้

  ท่านสามารถเลือกเปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภท หรือเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภทได้ ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ตามความต้องการของท่านเมื่อท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) ท่านยังคงเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ  THAITEX ได้ต่อไป แต่ผลจากการปิดการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ  THAITEX  บางฟังก์ชันหรือทั้งหมดของบริการได้อย่างไม่ราบรื่น

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

  THAITEX อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องTHAITEX จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม THAITEX แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว