กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ณ บ้านบางปะกง บริษัทได้บริจาคสิ่งของเครื…

ณ บ้านบางปะกง บริษัทได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จ.…

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง

เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดป่าซางงาม

วัดป่าซางงาม ตำบลป่าซางงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ร่วมสืบสานประเพณีทางศาสนา วันเข้าพรรษา

ร่วมสืบสานประเพณีทางศาสนา วันเข้าพรรษาร่วมกันถวายเทียนพรรษา

โครงการเลี้ยงอาหารและมอบอุปกรณ์การเรียน

ณ.บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด ข.นนทบุรี

โครงการเลี้ยงอาหาร

โครงการเลี้ยงอาหารและมอบอุปกรณ์การเรียน

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส…

ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจตามปกติของคุณ

ปลูกฝังคนรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์

ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการ…