การปฎิบัติต่อพนักงานและแรงงาน

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เราห่วงใยและดูแลพนักงาน

          จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ระบาดอย่างรุนแรง คณะผู้บริหาร มีห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง และสั่งให้ดำเนินการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับพนักงานของบริษัททุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19