การปฎิบัติต่อพนักงานและแรงงาน

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใส่ใจสุขภาพของพนักงานทุกคนในบริษัทมีนโยบายตรวจสุขภาพประจำทุก ๆ ปี ให้กับพนักงานทุกท่าน