นโยบายสิ่งแวดล้อม     
   
           
          บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันที่นับว่ามีปัญหาร้ายแรง เข้าขั้นวิกฤต ซึ่งส่งผลกระทบการดำเนินงานจัดการกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาจากการดำเนินธุรกิจต่อคุณภาพชีวิต ของคนในสังคม และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแนวทาง  ของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

นโยบายการดำเนินการจัดการพลังงาน     
     
   
     บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท และการประหยัดพลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. บริษัทจะดำเนินการ และพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร
  2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม กับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
  3. บริษัทจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมาย และแผนงานการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
  4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับและทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
  5. บริษัทจะให้การสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงานการ ฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
  6. บริษัทจะมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
 
 

การจัดการก๊าซเรือนกระจก     
   

 

.

.

.