บริษัทของเรา

เกี่ยวกับเรา
          บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า“ THAITEX” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นอื่น ๆ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการซื้อขายหุ้นภายใต้ชื่อ TRUBB ซึ่ง THAITEX กลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างมากในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นระดับโลก

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

          บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อผลิตสินค้าที่รักษ์โลก ที่มีคุณภาพที่เหนือกว่ามาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติ รวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในด้านการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และให้สอดคล้องกับการพัฒนาของตลาดโลกอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

          สินค้าเรา คือ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก เรามอบสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เราสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

พันธกิจ

1. ผลิตสินค้ารักษ์โลกที่มีคุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
2. สร้างสรรค์สินค้าคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
4. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมี ESG Mindset

ค่านิยม
T : Trustworthy (ความไว้วางใจ)
    มีความซื่อสัตย์  รักษาสัญญาและคำพูด  พูดจริงทำจริง  รับประกันการส่งสินค้าที่คุณภาพและตามเวลาที่กำหนด
: High Quality (คุณภาพดีเหนือกว่ามาตรฐาน)
     ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด  เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
A : Accountability (ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลงาน)
     พนักงานรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีวินัย เอาใจใส่ในการทำงาน ส่งมอบงานได้ถูกต้องตามกำหนด กล้าเผชิญอุปสรรค เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
I : Innovation (นวัตกรรม)
    ริเริ่มสิ่งใหม่ คิดนอกกรอบ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ  พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีความกล้าลองผิดลองถูก มีความอยากรู้ อยากลอง และมีความคิดสร้างสรรค์
T : Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
    พนักงานมีความร่วมมือกันทุกหน่วยงาน ช่วยเหลือกันในทุกงานด้วยความเต็มใจ  ช่วยกันแก้ปัญหาโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมนำไปแก้ไขปรับปรุง
E : ESG (การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน)
    ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
X : Excellence (มุ่งสู่ความเป็นเลิศ)
    การมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ให้มีมาตรฐานเป็นเลิศ เป็นผู้นำตลาด พัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและธุรกิจ

กลยุทธ์
 
1. มุ่งเน้น ESG : (Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Govermance (ธรรมาภิบาล) , BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างเสริมความยั่งยืน (Sustainability) ขององค์กร
2. เพิ่มยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นผู้นำทางการตลาด
3. เพิ่มผลผลิตน้ำยางสด และพัฒนากระบวนการการทำงานภายใน
4. มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยมต่าง ๆ
5. การใช้มรัพย์สินและทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า
6. ลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ / โครงการ Best Practice และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
7. พัฒนาบุคลากร และสร้างเสริมควาามสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร

 • 2528

  บริษัทจดทะเบียนด้วยทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ "บริษัท โอเรียนท์รับเบอร์ลาเท็คซ์ จำกัด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ เช่น น้ำยางข้น สกิมบล็อค และยางเครฟ ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

 • 2532

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2532 บริษัท โอเรียนท์รับเบอร์ลาเท็คซ์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (1988) จำกัด หรือ "THAITEX" เป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ำยางข้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายน้ำยางข้น 60% DRC ทั้งในประเทศ และ นานาชาติ

 • 2533

  ต่อมา บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และเข้าซื้อหุ้น บริษัท ไทยรับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ จำกัด (จังหวัดระยอง) บริษัท เอ็กเซลรับเบอร์ จำกัด (จังหวัดสงขลา) และ บริษัท โอเรียนสุราษฎร์รับเบอร์ จำกัด (จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพของการผลิตน้ำยางข้น และสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในภาคอุตสาหกรรมผู้ใช้น้ำยางข้น

 • 2536

  บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 ภายใต้นโยบายการเติบโตอย่างมั่นคง และการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ ที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • 2537

  บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่เลขที่ 99 / 1-3 หมู่ 13 ซอย บางนา-ตราด 45 ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยนโยบายการขยายปริมาณ ด้านการผลิตน้ำยางข้น ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่อีกแห่งหนึ่งภายใต้ชื่อ "บริษัท ภูเก็ตลาเท็กซ์ จำกัด" ในจังหวัดพังงา

 • 2538

  บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ โดยเข้าซื้อกิจการ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดระยอง ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและส่งออกยางยืด (Rubber Thread) ไปยังตลาดต่างประเทศ และยังได้ลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท วังสมบูรณ์สวนยาง จำกัด ในจังหวัดสระแก้ว

 • 2547

  บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในการทำสวนยางพารา และได้จัดตั้ง บริษัท ไทยรับเบอร์ซิตี้ จำกัด ในจังหวัดน่าน เชียงรายและพะเยา ต่อมา บริษัท ไทยรับเบอร์ซิตี้ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด และดำเนินกิจการสวนยางอย่างมีประสิทธิภาพ

 • 2548

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 บริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง มารวมกืจการ เพื่อผลิตน้ำยางข้น ภายใต้ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด 

 • 2550

  THAITEX เข้าลงทุนโดยการเข้าถือหุ้น 56% ของ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายที่นอนและหมอนยางพาราธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ

 • 2552

  บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (เซี่ยงไฮ้) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยอีกแห่งในประเทศจีน เพื่อดำเนินธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ยางทุกประเภท

 • 2560

  บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ถูกโอนหุ้นและทรัพย์สินทั้งหมด ไปยัง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทแม่) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 • 2562

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 • 2564

  มื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ  


ปัจจุบันบริษัท ไทยรับเบอร์ฯ มีโรงงานผลิตน้ำยางข้นจำนวน 5 แห่ง ทั่วประเทศไทยทั้งภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคเหนือ

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานกรรมการบริหาร

นายไพบูลย์ วรประทีป
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการบริหาร 

นางสุชาดา โสตถิภาพกุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ 

นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล
กรรมการและเลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร

นายประวิทย์ วรประทีป
กรรมการบริษัท / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและกำกับกิจการ

ดร.พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย
กรรมการบริษัท

ผศ.ดร. สมภพ ระงับทุกข์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
กรรมการบริษัท / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 
 
หน้าที่ประธานกรรมการบริษัท
 1. กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ดูแล ติดตามการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายแผนงานของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 3. เป็นผู้กำหนด โครงสร้าง ขนาด จำนวน ของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
 4. มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม กำหนดวาระการประชุม
 5. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดวาระประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ข้อบังคับบริษัท รวมทั้งกำกับเวลาการประชุมให้เหมาะสมกับเนื้อหา
 6. จัดให้มีช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. จัดให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ตรงเวลา สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถาม ตอบข้อซักถาม ในการระหว่างการประชุม
 8. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีคะแนนเสียงในที่ประชุมเท่ากัน
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
 
 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

     
   สำนักงานใหญ่ :  เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
   จังหวัดสมุทรปราการ 10540

   โทรศัพท์ : +66 2033 2333 (อัตโนมัติ) 
   โทรสาร : +66 2033 2389-99
   อีเมล์ : [email protected]
   

 โรงงานผลิตน้ำยางข้นจำนวน 5 แห่ง1.  โรงงานชลบุรี


ที่อยู่ : เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์ : +66 3816 8529-34, +668 3992 1265
โทรสาร : +66 3816 8529-34 ต่อ 105
อีเมล์ : [email protected]

2.  โรงงานระยอง

ที่อยู่ : เลขที่ 44/5 หมู่ที่ 8 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ : +66 38 634105, +668 8526 1616
โทรสาร : +66 38 634106
อีเมล์[email protected]

3.  โรงงานหาดใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 124 หมู่บ้านบ้านคลองปอม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
โทรศัพท์ : +66 7429 1171-4, +66 7429 1178
โทรสาร : +66 7429 1175
อีเมล์ [email protected]

4.  โรงงานสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 293/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : +66 7735 5339, +668 6475 7836-37
โทรสาร : +66 7735 5769
อีเมล์ [email protected]

5.  โรงงานเชียงราย

ที่อยู่ :  เลขที่ 198 หมู่ที่ 7 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : +66 5316 0720, +66 5316 0730
โทรสาร : +66 5316 0720, +66 5316 0730
อีเมล์ [email protected]

 

บริษัทในเครือ


 

1.  บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) 

::World Flex::Rubber Thread
 
ที่อยู่ : เลขที่ 1/7อาคารบางนาธานี ชั้น3 ห้อง3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : +66 2398 7188, +66 2398 7189
โทรสาร : +66 2398 7187
เว็บไซต์ : www.worldflex.net
 

2.  บริษัท ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 561 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : +66 5210 0979
โทรสาร : +66 5202 3778
เว๊ปไซต์ : -

3.  บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น3 ห้อง3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : +66 2398 7188, +66 2398 7189
โทรสาร : +66 2398 7187
เว๊ปไซต์ : https://www.thairubbergloves.com/

4.  บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด 

ที่อยู่ :  เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +66 2033 2333
โทรสาร : +66 2033 2391, +66 2033 2392
เว๊ปไซต์ : -

5.  บริษัทไทยเท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด 

ที่อยู่ :  เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +66 2033 2333
โทรสาร : +66 2033 2391, +66 2033 2392
เว๊ปไซต์ : -