บริษัทของเรา

เกี่ยวกับเรา
          บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า“ THAITEX” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นอื่น ๆ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการซื้อขายหุ้นภายใต้ชื่อ TRUBB ซึ่ง THAITEX กลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างมากในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นระดับโลก

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

          บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อผลิตสินค้าที่รักษ์โลก ที่มีคุณภาพที่เหนือกว่ามาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติ รวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในด้านการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และให้สอดคล้องกับการพัฒนาของตลาดโลกอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

          สินค้าเรา คือ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก เรามอบสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เราสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

พันธกิจ

1. ผลิตสินค้ารักษ์โลกที่มีคุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
2. สร้างสรรค์สินค้าคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
4. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมี ESG Mindset

ค่านิยม
T : Trustworthy (ความไว้วางใจ)
    มีความซื่อสัตย์  รักษาสัญญาและคำพูด  พูดจริงทำจริง  รับประกันการส่งสินค้าที่คุณภาพและตามเวลาที่กำหนด
: High Quality (คุณภาพดีเหนือกว่ามาตรฐาน)
     ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด  เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
A : Accountability (ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลงาน)
     พนักงานรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีวินัย เอาใจใส่ในการทำงาน ส่งมอบงานได้ถูกต้องตามกำหนด กล้าเผชิญอุปสรรค เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
I : Innovation (นวัตกรรม)
    ริเริ่มสิ่งใหม่ คิดนอกกรอบ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ  พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีความกล้าลองผิดลองถูก มีความอยากรู้ อยากลอง และมีความคิดสร้างสรรค์
T : Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
    พนักงานมีความร่วมมือกันทุกหน่วยงาน ช่วยเหลือกันในทุกงานด้วยความเต็มใจ  ช่วยกันแก้ปัญหาโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมนำไปแก้ไขปรับปรุง
E : ESG (การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน)
    ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
X : Excellence (มุ่งสู่ความเป็นเลิศ)
    การมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ให้มีมาตรฐานเป็นเลิศ เป็นผู้นำตลาด พัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและธุรกิจ

กลยุทธ์
 
1. มุ่งเน้น ESG : (Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Govermance (ธรรมาภิบาล) , BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างเสริมความยั่งยืน (Sustainability) ขององค์กร
2. เพิ่มยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นผู้นำทางการตลาด
3. เพิ่มผลผลิตน้ำยางสด และพัฒนากระบวนการการทำงานภายใน
4. มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยมต่าง ๆ
5. การใช้มรัพย์สินและทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า
6. ลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ / โครงการ Best Practice และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
7. พัฒนาบุคลากร และสร้างเสริมควาามสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร

 • 2528

  บริษัทจดทะเบียนด้วยทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ "บริษัท โอเรียนท์รับเบอร์ลาเท็คซ์ จำกัด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ เช่น น้ำยางข้น สกิมบล็อค และยางเครฟ ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

 • 2532

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2532 บริษัท โอเรียนท์รับเบอร์ลาเท็คซ์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (1988) จำกัด หรือ "THAITEX" เป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ำยางข้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายน้ำยางข้น 60% DRC ทั้งในประเทศ และ นานาชาติ

 • 2533

  ต่อมา บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และเข้าซื้อหุ้น บริษัท ไทยรับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ จำกัด (จังหวัดระยอง) บริษัท เอ็กเซลรับเบอร์ จำกัด (จังหวัดสงขลา) และ บริษัท โอเรียนสุราษฎร์รับเบอร์ จำกัด (จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพของการผลิตน้ำยางข้น และสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในภาคอุตสาหกรรมผู้ใช้น้ำยางข้น

 • 2536

  บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 ภายใต้นโยบายการเติบโตอย่างมั่นคง และการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ ที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • 2537

  บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่เลขที่ 99 / 1-3 หมู่ 13 ซอย บางนา-ตราด 45 ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยนโยบายการขยายปริมาณ ด้านการผลิตน้ำยางข้น ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่อีกแห่งหนึ่งภายใต้ชื่อ "บริษัท ภูเก็ตลาเท็กซ์ จำกัด" ในจังหวัดพังงา

 • 2538

  บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ โดยเข้าซื้อกิจการ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดระยอง ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและส่งออกยางยืด (Rubber Thread) ไปยังตลาดต่างประเทศ และยังได้ลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท วังสมบูรณ์สวนยาง จำกัด ในจังหวัดสระแก้ว

 • 2547

  บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในการทำสวนยางพารา และได้จัดตั้ง บริษัท ไทยรับเบอร์ซิตี้ จำกัด ในจังหวัดน่าน เชียงรายและพะเยา ต่อมา บริษัท ไทยรับเบอร์ซิตี้ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด และดำเนินกิจการสวนยางอย่างมีประสิทธิภาพ

 • 2548

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 บริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง มารวมกืจการ เพื่อผลิตน้ำยางข้น ภายใต้ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด 

 • 2550

  THAITEX เข้าลงทุนโดยการเข้าถือหุ้น 56% ของ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายที่นอนและหมอนยางพาราธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ

 • 2552

  บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (เซี่ยงไฮ้) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยอีกแห่งในประเทศจีน เพื่อดำเนินธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ยางทุกประเภท

 • 2560

  บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ถูกโอนหุ้นและทรัพย์สินทั้งหมด ไปยัง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทแม่) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 • 2562

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 • 2564

  มื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ  


ปัจจุบันบริษัท ไทยรับเบอร์ฯ มีโรงงานผลิตน้ำยางข้นจำนวน 5 แห่ง ทั่วประเทศไทยทั้งภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคเหนือ

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานกรรมการบริหาร

นายไพบูลย์ วรประทีป
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการบริหาร 

นางสุชาดา โสตถิภาพกุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ 

นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล
กรรมการและเลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการสายวางแผนและบริหารทรัพยากร

นายประวิทย์ วรประทีป
กรรมการบริษัท / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบภายในและกำกับกิจการ

ดร.พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย
กรรมการบริษัท

ผศ.ดร. สมภพ ระงับทุกข์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
กรรมการบริษัท / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

     
   สำนักงานใหญ่ :  เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
   จังหวัดสมุทรปราการ 10540

   โทรศัพท์ : +66 2033 2333 (อัตโนมัติ) 
   โทรสาร : +66 2033 2389-99
   อีเมล์ : [email protected]
   

 โรงงานผลิตน้ำยางข้นจำนวน 5 แห่ง1.  โรงงานชลบุรี


ที่อยู่ : เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์ : +66 3816 8529-34, +668 3992 1265
โทรสาร : +66 3816 8529-34 ต่อ 105
อีเมล์ : [email protected]

2.  โรงงานระยอง

ที่อยู่ : เลขที่ 44/5 หมู่ที่ 8 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ : +66 38 634105, +668 8526 1616
โทรสาร : +66 38 634106
อีเมล์[email protected]

3.  โรงงานหาดใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 124 หมู่บ้านบ้านคลองปอม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
โทรศัพท์ : +66 7429 1171-4, +66 7429 1178
โทรสาร : +66 7429 1175
อีเมล์ [email protected]

4.  โรงงานสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 293/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : +66 7735 5339, +668 6475 7836-37
โทรสาร : +66 7735 5769
อีเมล์ [email protected]

5.  โรงงานเชียงราย

ที่อยู่ :  เลขที่ 198 หมู่ที่ 7 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : +66 5316 0720, +66 5316 0730
โทรสาร : +66 5316 0720, +66 5316 0730
อีเมล์ [email protected]

 

บริษัทในเครือ


 

1.  บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) 

::World Flex::Rubber Thread
 
ที่อยู่ : เลขที่ 1/7อาคารบางนาธานี ชั้น3 ห้อง3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : +66 2398 7188, +66 2398 7189
โทรสาร : +66 2398 7187
เว็บไซต์ : www.worldflex.net
 

2.  บริษัท ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 561 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : +66 5210 0979
โทรสาร : +66 5202 3778
เว๊ปไซต์ : -

3.  บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น3 ห้อง3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : +66 2398 7188, +66 2398 7189
โทรสาร : +66 2398 7187
เว๊ปไซต์ : https://www.thairubbergloves.com/

4.  บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด 

ที่อยู่ :  เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +66 2033 2333
โทรสาร : +66 2033 2391, +66 2033 2392
เว๊ปไซต์ : -

5.  บริษัทไทยเท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด 

ที่อยู่ :  เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +66 2033 2333
โทรสาร : +66 2033 2391, +66 2033 2392
เว๊ปไซต์ : -