สินค้าของเรา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

น้ำยางข้นพรีวัลคาไนซ์

 
น้ำยางธรรมชาติคงรูป คือ น้ำยางที่อนุภาคของพอลิเมอร์ได้ถูกดัดแปรทางเคมี มีความสำคัญที่สุดต่อภาคอุตสาหกรรม ที่ส่วนใหญ่ผลิตโดยกระบวนการคงรูป โดยใช้กำมะถัน แม้ว่าการดัดแปรทางเคมีโดยทำให้น้ำยางคงรูปสามารถทำกับน้ำยางอื่นๆ ที่โครงสร้างโมเลกุลเป็นแขนคู่ หรือไม่อิ่มตัว ได้ก็ตาม แต่น้ำยางดัดแปรให้คงรูป ซึ่งสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จะมีเพียงชนิดน้ำยางธรรมชาติคงรูปเท่านั้น  ยางแห้งเหล่านี้มีคุณสมบัติช่วยให้การผลิตผลิตภัณฑ์ยางบางชนิดง่ายขึ้นน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ หรือเรียกว่าน้ำยางคงรูปเป็นน้ำยางที่โมเลกุล ภายในอนุภาคของยางเชื่อมโยงกันด้วยพันธะทางเคมี (Chemical Crosslinked) ดังนั้นเมื่อทำให้แห้งจะได้ยางแผ่นฟิลม์ที่คงรูปโดยไม่ต้องอาศัยความร้อนอีก โดยทั่วไปแล้วจะเรียกว่า Prevulcanized latex หรืออาจเรียกได้ว่าน้ำยางคงรูป เรียกชื่อย่อที่นิยมใช้คือ PVNR หรือ PVNR
 
 ชนิดน้ำยางข้นพรีวัลคาไนซ์

High Modulus (HM)     เกรดที่ให้ค่าโมดูลัสสูง
Median Modulus (MM)     เกรดที่ให้ค่าโมดูลัสปานกลาง
Low Modulus (LM)     เกรดที่ให้ค่าโมดูลัสต่ำ
 

ขั้นตอนการผลิตน้ำยางข้นพรีวัลคาไนซ์

         เติมสารรักษาสภาพน้ำยางลงในน้ำยางข้นและถ่ายน้ำยางไปยังถังเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีการกวนตลอดเวลา
 1. ให้ความร้อนกับน้ำยางในถังรักษาอุณหภูมิ
 2. ให้ความร้อนกับน้ำยางคอมพาวด์  กวนน้ำยางคอมพาวด์ตลอดเวลา และรักษาอุณหภูมิ
 3. หล่อเย็นและนำน้ำยางคอมพาวด์ออกมาจากถัง เก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
 4. นำน้ำยางไปปั่นหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ออก
        น้ำยางข้นพรีวัลคาไนซ์เป็นน้ำยางธรรมชาติที่ผลิตมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ (Tailor-Cut Form) ของผู้ผลิตสินค้าจากน้ำยางธรรมชาติ โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้น้ำยางในปริมาณน้อย การใช้งานทำได้อย่างสะดวก เพียงแค่นำน้ำยางคอมพาวด์ ไปขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มและทำให้แห้ง ในเบื้องต้นได้มีการผลิตน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ขึ้นมา 3 เกรด ด้วยกันคือ เกรดที่ให้ค่าโมดุลัสสูง เกรดที่ให้ค่าโมดุลัสปานกลาง และ เกรดที่ให้ค่าโมดุลัสต่ำ

วิธีการทดสอบระดับการคงรูปของน้ำยางพรีวัลคาไนซ์

 1. ทดสอบการจับก้อนของยางด้วยคลอโรฟอร์ม (Chloroform-coagulation test): กวนน้ำยางที่ผสมกับคลอโรฟอร์มปริมาณที่กำหนด (โดยทั่วไปใช้สัดส่วน 1:1) ทดสอบระดับการคงรูปจากลักษณะที่ก้อนยางจับตัว
 2. ทดสอบหาการบวมพอง (Equilibrium-swelling test): ทดสอบระดับการคงรูปของน้ำยางจากการบวมพองฟิลม์ยางแห้งภายหลังจากการแช่ให้บวมพองภายใต้เงิ่อนไขที่ควบคุมและใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมในการแช่ชี้นทดสอบ

 3. ทดสอบค่ามอดูลัสคลายตัว (Relaxed-modulus test): ทดสอบระดับการคงรูปของน้ำยางโดยใช้ค่า Relaxed moduls at 100% extension (MR 100) ของฟิล์มยางแห้ง

 4. ทดสอบพรีวัลคาไนเซทมอดูลัสคลายตัว ( Prevulcanizate relax-modulus PRM) : ทดสอบระดับการคงรูปของน้ำยางเช่นเดียวกับการของวิธีที่ 3

           หลักการทั้ง 4 วิธีดังกล่าว วิธีทดสอบการจับก้อนยางด้วยคลอโรฟอร์มค่อนข้างต่างจากวิธีอื่นๆ ในส่วนที่ไม่ได้ทดสอบฟิลม์ยางที่ทำให้แห้งจากน้ำยางคงรูป วิธีการทดสอบการจับก้อนยางด้วยคลอโรฟอร์มเป็นวิธีง่าย รวดเร็ว คือ ใช้คลอโรฟอร์ม กวนให้เข้ากันจนน้ำยางจับก้อนอันเนื่องมาจากอนุภาคยางดูดซับคลอโรฟอร์ม ตรวจสอบลักษณะการจับก้อนยาง ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกระดับการคงรูปของน้ำยาง น้ำยางคงรูปมาก ก้อนยางจะไม่ติดกันเหนียวแต่จะร่วนได้มีการให้ตัวเลขเพื่อบ่งบอกระดับการคงรูปจากวิธีการจับก้อนด้วยคลอโรฟอร์มเป็น 4 ระดับ คือ

 1. คลอโรฟอร์ม นัมเบอร์ 1 ก้อนยางเหนียวเหนอะ ยืดออกได้เป็นเส้นยาวก่อนขาด
 2. คลอโรฟอร์ม นัมเบอร์ 2 ก้อนยางจับตัวนิ่ม ยืดออกได้สั้น ๆ ก็จะขาด
 3. คลอโรฟอร์ม นัมเบอร์ 3 ก้อนยางจับเป็นเม็ดได้ไม่ค่อยเหนียว
 4. คลอโรฟอร์ม นัมเบอร์ 4 ก้อนยางจับเป็นเม็ดเล็ก ๆ ร่วนแห้ง

บรรจุภัณฑ์

 • In Tank Containers
 • In Flexi Bags
 • In Drums (205 kg) Overseas
 • In Drums (200 kg) Domestic
 • In IBC Size 1,000 L.
 • In IBC Size 1,400 L.