บริษัทของเรา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บทนำเกี่ยวกับบริษัท

     บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2528 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ คือ  TRUBB  ชื่อเรียกของกลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มไทยเท็คซ์ THAITEX " กลุ่มไทยเท็คซ์มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจที่เกี่ยวกับยางพารา


ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดำเนินภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ต่อการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
หรือเหนือกว่ามาตรฐานที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติ
ด้วยเหตุผลนี้บริษัทจึงมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ
เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ


วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นของโลก
โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด


พันธกิจ

เป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นที่มุ่งมั่นในคุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานสากล
เพื่อสนองตอบความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า


ค่านิยม

การทำงานเป็นทีม
เพื่อคุณภาพดีเหนือกว่ามาตรฐาน
ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลงาน
ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส
ความมีประสิทธภาพ และ รักษาสิ่งแวดล้อม
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ


 • 2528

  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2528 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท  ภายใต้ชื่อ “บริษัท โอเรียนท์รับเบอร์ลาเท็คซ์ จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำยางพาราธรรมชาติ ได้แก่ น้ำยางพาราข้น ยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง ตลอดจนผลพลอยได้จากการผลิตน้ำยางพาราทุกชนิด  เดิมตั้งอยู่ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

 • 2532

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2532 บริษัท ฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (1988) จำกัด หรือ “ไทยเท็คซ์” ซึ่งเป็นการรวมตัวของคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทผู้ผลิตน้ำยางข้น ด้วยวัตถุประสงค์การจัดจำหน่ายน้ำยางข้น 60% ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้ได้อย่างสม่ำเสมอตลอดปี โดยตระหนักถึงคุณภาพของน้ำยางข้นที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดโลก

 • 2533

  ต่อมาบริษัท ฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และได้เข้าถือหุ้นกับบริษัทน้ำยางข้นหลายบริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยรับเบอร์แอนด์ลาเท๊คซ จำกัด (จ.ระยอง) บริษัท เอ็กเซลรับเบอร์ จำกัด (จ.สงขลา) และบริษัท โอเรียนสุราษฎร์รับเบอร์ลาเท็คซ์ จำกัด (จ.สุราษฎร์ธานี) เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปริมาณที่แน่นอน มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

 • 2536

  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ทะเบียนเลขที่ บมจ.87 และใช้ชื่อว่า บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จนถึงปัจจุบัน ภายใต้นโยบายการเดิบโตอย่างมั่นคง และจะขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 • 2537

  บริษัท ฯ ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ที่ 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ยังคงยึดมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และความพร้อมในการที่จะขยายธุรกิจของบริษัทอันต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัทน้ำยางข้นชื่อว่า บริษัท ภูเก็ตลาเท็กซ์ จำกัด (จ.พังงา) เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง

 • 2538

  บริษัทฯ ได้ลงทุนกับบริษัทย่อยเพิ่มอีก  คือ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (จ.ระยอง) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด (Rubber Thread) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และได้ร่วมลงทุนกับบริษัท สวนยางวันสมบูรณ์ จำกัด (จ.สระแก้ว)

 • 2547

  บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ไทยรับเบอร์ ซิตี้ จำกัด (จ.เชียงราย, จ.น่าน, จ.พะเยา) ดำเนินการปลูกต้นยางพารา เพื่อการจัดส่งวัตถุดิบหรือน้ำยางสด ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด

 • 2548

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 บริษัทย่อยของกลุ่มน้ำยางข้น ได้ควบรวมกิจการ ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด”  (จากเดิมบริษัท ภูเก็ตลาเท็กซ์ จำกัด) เข้าด้วยกันจำนวน 7 บริษัท ผู้ผลิตน้ำยางข้นรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ

 • 2550

  ต่อมาบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายที่นอน และหมอนยางพารา

 • 2552

  บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (เซียงไฮ้) ประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานด้านซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางพาราทุกชนิด

 • 2554

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นอีก 1 แห่งใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด” ดำเนินงานทางธุรกิจเป็นการจำหน่ายยางแท่งและยางคอมพาวด์

 • 2556

  บริษัทฯ ขยายการลงทุนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยก่อตั้งบริษัทแห่งใหม่ชื่อ Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่มีจุดเด่นด้านการเกษตร และมียางพาราพร้อมกรีดแล้ว

 • 2560

  ต่อมาบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด พร้อมทั้งโรงงานน้ำยางข้น ได้ถูกโอนกิจการทั้งหมด มารวมกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 การปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ เพื่อการบริหารงานและสร้างมาตรฐานต่าง ๆ ให้ดีขึ้น

 • 2562

  เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"


ปัจจุบันบริษัท ไทยรับเบอร์ฯ มีโรงงานผลิตน้ำยางข้นจำนวน 6 แห่ง ทั่วประเทศไทยทั้งภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคเหนือ
 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่  เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ทะเบียนเลขที่ 0107536000137  โทรศัพท์ +66 2033 2333 (อัตโนมัติ)
โทรสาร +66 2033 2389-99

 โรงงานผลิตน้ำยางข้นจำนวน 5 แห่ง


 

1.  โรงงานชลบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์ : +66 3816 8529-34, +668 3992 1265
โทรสาร : +66 3816 8529-34 ต่อ 105
อีเมล์ : orlcchon@thaitex.com

2.  โรงงานระยอง

ที่อยู่ : เลขที่ 44/5 หมู่ที่ 8 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ : +66 38 634105, +668 8526 1616
โทรสาร : +66 38 634106
อีเมล์ : trl@thaitex.com

3.  โรงงานหาดใหญ่

 
ที่อยู่ : เลขที่ 124 หมู่บ้านบ้านคลองปอม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
โทรศัพท์ : +66 7429 1171-4, +66 7429 1178
โทรสาร : +66 7429 1175
อีเมล์ : ecr@thaitex.com

4.  โรงงานสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 293/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : +66 7735 5339, +668 6475 7836-37
โทรสาร : +66 7735 5769
อีเมล์ : orls@thaitex.com

5.  โรงงานเชียงราย

ที่อยู่ :  เลขที่ 198 หมู่ที่ 7 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : +66 5316 0720, +66 5316 0730
โทรสาร : +66 5316 0720, +66 5316 0730
อีเมล์ : cri@thaitex.com

กลุ่มบริษัทพันธมิตร


1.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนเท็คซ์

ที่อยู่ เลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130

2.  บริษัท ซีเอชซี รับเบอร์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

3.  บริษัท ธัญญสิริกิจ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 16 ถนนรถไฟ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110