กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการเลี้ยงอาหารและมอบอุปกรณ์การเรียน

บ้านนนทภูมิ

บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี เพื่อตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่
15 สิงหาคม 2561