กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จ.เชียงราย