กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปลูกฝังคนรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์


โครงการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อนำมาประสานให้สอดคล้องภายใต้โครงการ “ ปลูกฝังคนรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์ ” อันเป็นการสร้างพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจเป็นนักอนุรักษ์ที่เข้มแข็ง รวมให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นที่ตนอาศัย ทั้งยังปลูกฝังและส่งเสริม ให้เยาวชนในท้องถิ่น เกิดความรัก ความหวงแหน สร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงาม อันจะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบต่อไป