ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ

การบริหารจัดการน้ำจากธรรมชาติ

สร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่นยืน

โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน

บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง เพื่อการศึกษา จ.เชียงราย