ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ

บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป ระยอง จัดโครงการ " ปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ " และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562