คณะกรรมการความยั่งยืน

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการความยั่งยืน (Sustainability Committee)
       คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อันนำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้
  • นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ
  • นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล กรรมการ
  • นายประวิทย์ วรประทีป กรรมการ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
  1. กำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Government) ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยให้คำแนะนำและส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และแผนงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ตั้งไว้
  3. ทบทวนและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมาตรฐานสากลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาปรับปรุงพัฒนา
  4. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตอบสนอง และติดตามผล
  5. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัท ผ่านรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท
  7.  พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนตามที่เห็นสมควร