กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการทอดกฐินสามัคคีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนญ. ร่วมกับโรงงาน จัดโครงการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา
ณ. วัดป่าซางงาม ต.ป่าซางงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย