กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการกิจกรรมวันเด็กเพื่อน้องๆ โรงเรียนบ้านวังหวาย

บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมกับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมกันจัดทำ
" กิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ "
โรงเรียนบ้านวังหวาย  ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 10 มกราคม 2563