กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการเลี้ยงอาหารและมอบอุปกรณ์การเรียน ณ.บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี

บ้านนนทภูมิ

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียน
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ณ. วันที่
15 สิงหาคม 2561