กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ

โครงการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ประชาชนได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภคและสร้างรายได้