กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TRUBB มอบสิ่งของจำเป็นให้น้องมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล(ศูนย์เมอร์ซี่)

          ด้วยปณิธานการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลงาน ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน หรือกลุ่มมูลนิธิต่างๆเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือผู้เดือนร้อน การดูแลสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมาย
          ปี 2564 การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้กิจกรรมต่างๆ หยุดชะงัก โดยฉพาะมูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไรตอบแทนซึ่งเป็นผู้ที่ให้การดูแลผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส ได้รับผลกระทบขาดการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของที่จำเป็น ทำให้ได้รับความเดือนร้อน
          ดังนั้น คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาความเดือดร้อนดังกล่าว ภายใต้โครงการ “TRUBB มอบสิ่งของจำเป็นให้น้องมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล(ศูนย์เมอร์ซี่)”