กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้กับผู้พิการและทุพพลภาพ ณ บ้านบางปะกง

บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป สนญ. จัดกิจกรรม แบ่งปันรอยยิ้ม โดยจัดเลี้ยงอาหารและมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้พิการและทุพพลภาพ
ณ บ้านบางปะกง วันที่ 18 ต.ค. 2562