หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | เว็บเกี่ยวข้อง | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
  Technical Chart
 
 

 

:: ::    

 
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
วันที่ 26 ธันวาคม 2554

วันที่  26 ธันวาคม 2554

 

เรื่อง           ชี้แจงผลประกอบการเปลี่ยนแปลง
                   บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                    (TRUBB)

เรียน          กรรมการและผู้จัดการ

                   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   

                    ผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TRUBB) ในไตรมาส 2 ปี 2560 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 29.18 ล้านบาท และมีรายได้ภาษี 0.42 ล้านบาท เป็นขาดทุนสุทธิหลังภาษี 28.76 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนลดลง 41.46 ล้านบาท สำหรับงวด 6 เดือน ปี 2560 มีกำไรก่อนภาษี 86.20 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษี 5.96 ล้านบาท เป็นผลกำไรสุทธิหลังภาษี 80.24 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุน 54.5 ล้านบาท ซึ่งกำไรหลังภาษีสุทธิเพิ่มขึ้น 134.74 ล้านบาท


                    สำหรับงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 มีรายได้จากการขายและบริการ 5,091.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,295.4 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคายางในอุตสาหกรรมปรับราคาเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2559 สำหรับต้นทุนขายและบริการ 4,596.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,186.9 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เพิ่มขึ้นไปตามทิศทางเดียวกับรายได้จากการขาย อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการ เพิ่มปริมาณการผลิต ตามความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้น และพัฒนาการผลิตสินค้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและได้คุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น

 

                    กลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยและผลประกอบการ ดังต่อไปนี้

 

                   1. กลุ่มธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป สำหรับงวด 6 เดือน ปี 2560 มีกำไรก่อนภาษี 118 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 168 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 เนื่องจากราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปี ที่แล้ว โดยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 8% เป็ น
10% มาจากต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพราะมีการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจได้เพิ่มเติมในส่วนของก าลังการผลิต และการจัดเก็บวัตถุดิบตั้งแต่ปี ที่แล้ว ส่งผลทางกลุ่มธุรกิจมีวัตถุดิบมากขึ้น เพื่อรองรับตามความต้องการและผลผลิตในอนาคต ซึ่งเมื่อ ปริมาณการผลิตที่เพิ่มทำให้กลุ่มธุรกิจมีผลพลอยได้จากการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณขายสกิมที่เพิ่มขึ้น 1,249 ตัน เมื่อเทียบกับ 6 เดือน ปี 2559

 

                   2. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยาง สำหรับงวด 6 เดือน ปี 2560 มีขาดทุนก่อนภาษี 4 ล้านบาท กำไรลดลง 47 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 เนื่องจากราคายางมีความผันผวนอย่างมากและมีการปรับตัวลดลงในไตรมาส 2 ทำให้ธุรกิจเส้นด้ายยางยืดจะขาดทุนจากการสั่งซื้อวัตถุดิบมาผลิตล่วงหน้า สำหรับธุรกิจหมอนและที่นอน มีการปรับปรุงและขยายโรงงานเพื่อเพิ่มก าลังการผลิต ซึ่งระบบใหม่ยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ จึงมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้ กำไรลดลง แต่ผลกำไรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากระบบใหม่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะสามารถผลิตได้มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

 

                   3. กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา สำหรับงวด 6 เดือน ปี 2560 มีขาดทุนก่อนภาษี 30 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนของ สวนยางพาราส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทลดลง เนื่องจากราคายางพาราที่ตกต่ำ ทำให้บริษัทต้นน้ำมีรายได้ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม

 

                    อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นมาจากกลุ่มน้ำยางข้น ที่สามารถทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

 

                   สำหรับค่าใช้จ่ายในการขาย งวด 6 เดือน ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 168 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ ปี 2559 มาจากธุรกิจยางแท่งที่ค่าใช้จ่ายขายลดลง 18 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 ไม่มีการขาย
ยาง STR20

 

                   สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร งวด 6 เดือน ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 160 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับ ปี 2559 สาเหตุหลักมาจากในปี 2559 มีรายการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผลรับจากต่างประเทศ

 

                   สำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ งวด 6 เดือน ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายลดลง 19.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2559 เนื่องมาจากในปี 2559 บริษัทย่อยมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีในระหว่างงวด

                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

         (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

         ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2549 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)