หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | เว็บเกี่ยวข้อง | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
  Technical Chart
 
 

 

:: ::    

 
  การลงทุนใน บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด
25 กรกฏาคม 2560

25 กรกฏาคม 2560

 

เรื่อง         การลงทุนใน บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จ ากัด  

เรียน        กรรมการและผู้จัดการ

                 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

                 จากการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ (การยางแห่งประเทศไทย) และภาคเอกชน (ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารารายใหญ่ 5 บริษัท ประกอบด้วยบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด,บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด, บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)) เพื่อการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการสร้างเสถียรภาพราคายาง ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท ทางบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทดังกล่าว มูลค่า 200 ล้านบาท ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67 และได้ชำระค่าหุ้น ร้อยละ 25 ก่อนการจัดตั้งบริษัท โดยใช้การโอนเงินเข้าบัญชีการยางแห่งประเทศไทย เพื่อทำการโอนต่อไปให้กับบริษัทร่วมทุนดังกล่าวที่มีการจัดตั้งอยู่ ทั้งนี้ทางบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด จะเรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือในลำดับถัดไป

 

                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

         (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

         ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2549 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)